Türk’ün Doğal Aklının Din Felsefesi -I-

Sünnilik, içinde birçok mezhebi barındıran bir ana mezheptir. Fıkıh ilmi bağlamında Hanefi, Maliki, Şafi ve Hanbeli mezheplerine ayrılırken kelam/akaid ilmi bağlamında ise Maturidi ve Eşari mezheplerine ayrılır. Fıkıhta Hanefi olanlar kelamda genellikle Maturidi, fıkıhta Maliki veya Şafi olanlar ise kelamda genellikle Eşari olmuşlardır. Hanbeliler ise genellikle teorik/nazari ilimlerle ve bu ilimlerin yalnızca biri olanRead More